VIII. ročník veletrhu současného umění
8th International Contemporary Art Fair
18. - 23. 6. 2009 Praha


Zpět / Back


Producenti / Producers:
Art Prague Centrum, s.r.o.,
Art Prague o.s.
Řetězová 7, 110 00 Praha 1
GSM +420 602 277 210
FAX +420 222 159 559
artprague@artprague.cz
www.artprague.cz


Záštitu nad veletrhem
převzal primátor
hl. m. Prahy
Pavel Bém
Generální partner Art Prague
Mediální partneři

  
  
  Partneři

    
  
     
G A L E R I E
1. Art Traffic
2. Brooks Gallery
3. D+ Gallery
4. dvorak sec contemporary
5. Galerie ARS-Kontakt
6. Galerie Bleibtreu
7. Galerie Caesar
8. Galerie Dolmen
9. Galerie eS
10. Galerie Gambit
11. Galerie La Femme
12. Galerie Lenka T
13. Galerie Litera
14. Galerie Mathieu
15. Galerie Millennium
16. Galerie Miro
17. Galerie M&K
18. Galerie Montanelli
19. Galerie 5. patro
20. Galerie Peron
21. Galerie Raum
22. Galerie S
23. Galerie Via Art
24. Galerie Vltavín
25. eu-expanding use
26. Indigo Space
27. The Chemistry Gallery
28. Výtvarné centrum Chagall
29. Zahrada kc
30. Týnská


Studio ČT24 – Studio Burza         ČT24 / kultura         Český rozhlas 17.06.2009         Týden.cz        

PragueOut.cz     PragueOut.cz – ŠEST DNÍ SE SOUČASNÝM UMĚNÍM         StudentPoint.cz         You Tube


UniCredit Bank Art Prague Young Award 2009 – The Chemistry Gallery


foto: Martin Kámen


ART PRAGUE – veletrh současného umění
Contemporary Art Fair


Již poosmé se bude v Praze ve dnech 18. - 23. června 2009 konat veletrh současného umění ART PRAGUE.

Základní osou přehlídky zůstávají pravidelní účastníci veletrhu - např. galerie Via Art, Navrátil, Montanelli, 5. patro, Millennium, Gambit, Caesar aj. Do Prahy se vracejí i zahraniční galeristé – např. Galerie Bleibtreu z Berlína, Galerie Mathieu z Lyonu, Art Traffic z Amsterodamu, Galerie Raum z Freiburgu atd. Letos poprvé se zúčastní eu-expanding use z Bochumi, která soustřeďuje svoji pozornost na umění Střední Evropy, z českých galerií pak nově vzniklá dvorak sec contemporary, která uvádí jednak světové umělce, jednak mladé tvůrce z Čech a Slovenska, dále Galerie Brooks zastupující umělce z Kanady, USA a Indie. Nejmladší generaci autorů prezentuje The Chemistry Gallery a Zahrada kc, spolek mladých lidí věnující se kulturnímu i výtvarnému oživení největší pražské čtvrti, Prahy 4.

Návštěvník veletrhu o ploše 2000 m2 shlédne (s možností koupě) originální díla téměř všech výtvarných oborů - malba, kresba, grafika, plastika, umělecké sklo, instalace, projekty v plenéru, videoart. Kvalita expozic jednotlivých galerií každým rokem stoupá, jejich program je čitelně vyprofilovaný, a tak si návštěvník může snadno vybrat styl jemu nejbližší. Snad právě proto se veletrh stal vyhledávanou událostí nejen tradičních milovníků výtvarného umění (sběratelé, teoretici, studenti, umělci, podnikatelé, zahraniční návštěvníci), ale i nováčků, kteří se se současnými trendy, především v oblasti malby, teprve seznamují.

Na veletrhu budou kromě děl ověřených jmen (Sýkora, Rittstein, Kovanda, Knapp, Pacovská, Róna, Singer, Bláha, Kunc, aj) hojně prezentována rovněž díla nejmladší generace – čerstvých absolventů uměleckých škol. Tato díla jsou cenově dostupnější, čímž se stávají oblíbeným cílem zájemců o koupi originálu.

K veletrhu již neodmyslitelně patří doprovodný program. V pátek 19. 6. 09 proběhne v Mánesu od 17h kulatý stůl vedený galeristou Petrem Hájkem (The Chemistry Gallery) za účasti jeho hostů na téma „Umění spolupráce“ s podtitulem Co podniky očekávají od umění a co očekávají umělci od podniků. Účast přislíbili mimo jiné p. Radek Špicar, ředitel vnějších vztahů Škoda Auto, zástupci Henkel Art Award a UniCreditBank.
V pondělí 22. 6. 09 se bude konat tradičně oblíbené nocturno – Mánes bude pro veřejnost otevřen až do 21 hodin.

Dvojjazyčný katalog s širokým obrazovým materiálem uvede kompletní program veletrhu. Atraktivní bude bezesporu i každoroční prezentace uměleckých časopisů: Art&Antique, Labyrint, Revolver Revue. I letos je mediálním partnerem Art Prague nejprofesionálnější časopis o umění – italský FLASH ART, nově rovněž ArtNowOnLine, ArtVista a The Prague Post.

Konání již VIII. ročníku veletrhu Art Prague svědčí o zájmu galeristů a odborné, ale i laické veřejnosti o tento druh prezentace současného umění; galerie zde mají možnost bezprostředního kontaktu s širokým publikem, návštěvníci pak příležitost v krátkém časovém úseku zhlédnout nabídku několika stovek, ba tisícovek uměleckých děl. Je jistě potěšitelné, že pražský veletrh Art Prague dnes již patří do okruhu prestižních zahraničních veletrhů obdobného rozsahu jakými jsou např. veletrh Artparis, Arténimes, veletrh ve Strasbourgu či ve Vídni.

I letos poskytli veletrhu záštitu primátor hl. m. Prahy p. Pavel Bém a starosta Městské části Prahy 1 p. Petr Hejma


18 – 23 June 2009, the 8th edition of the Contemporary Art Fair, ART PRAGUE, will be held in Prague

The core of the exhibition is its regular participants such as Via Art, Navrátil, Montanelli, 5. patro, Millennium, Gambit Caesar and other galleries. Prague will also see the return of foreign galleries such as Bleibtreu from Berlin, Mathieu from Lyon, Art Traffic from Amsterdam, Raum from Freiburg and others. For the first time this year, the EU-expanding use from Bochum (Germany) will join the exhibition, focusing its attention on Central European art. Czech additions will include the new dvorak sec contemporary gallery that presents both international and young Czech and Slovak artists, and Galerie Brooks, representing artists from Canada, the USA and India. The youngest generation will be presented by The Chemistry Gallery and Zahrada kc, a young artists’ association engaged in the cultural and artistic revival of the Prague’s largest municipal area, Prague 4.

Visitors to this 2000 m2 fair will be able to see (and buy) original pieces of all art techniques, such as paintings, drawings, graphics, plastic art, art glass, installations, open air projects and video art.
The quality of exhibits from different galleries has been getting better each year and the programs are clearly profiled, allowing visitors to pick the style that most appeals to them. Maybe that’s why the fair has been attended not only by art lovers (collectors, theoreticians, students, painters, businessmen and foreign visitors), but also complete beginners who are only becoming familiar with the current art trends.

The fair, apart from works by renowned artists (Sýkora, Rittstein, Kovanda, Knapp, Pacovská, Róna, Singer), will also present works of the youngest generation – the graduates of Czech art schools.These, being financially more affordable, tend to become favorite targets of buyers.

The fair is inherently associated with its accompanying program. A round table, headed by gallery owner Petr Hájek (The Chemistry Gallery) and attended by his guests, will be held in Mánes on Friday, 19 June, beginning at 5 pm.
The topic “The Art of Cooperation” will explore “What businesses expect from the arts and what artists expect from business”. Participants will include Radek Špicar, PR Manager of Škoda Auto, and representatives from Henkel Art Award and UniCreditBank.
On Monday, 22 June, a popular nocturno will be held and Mánes will stay open until 9 pm.

A bilingual catalogue with numerous photographs and reproductions will present a complete picture of the fair. Annual art magazine presentations are not to be missed; this year it will be Art&Antique, Labyrint and Revolver Revue. The Art Prague’s media partner is again the most professional art magazine, FLASH ART from Italy, and this year also ArtNowOnLine, ArtVista and The Prague Post.

The fact that this year’s is already the 8th edition of Art Prague proves that this kind of contemporary art exhibition is popular with gallery owners, and both the general and professional public. Galleries get a chance to address the general public and visitors can see a selection of hundreds, or even thousands of pieces of art in a short period of time. It is certainly encouraging that Art Prague has become one of the more prestigious international fairs similar to Artparis, Arténimes, Strasbourg and the Vienna Fairs.

The auspices were provided by the Mayor of the City of Prague, Pavel Bém, and the Mayor of Prague 1, Petr Hejma

The organizers are looking forward to your visit.

Doprovodný program / Accompanying Program

Čtvrtek 18. června 2009 v 17h / Thursday June 18, 2009 at 5pm
Expozice / Exhibitoon of Galerie Montanelli, hlavní sál / Main Floor

Ruku na prso
Galerie Montanelli představí v rámci Art Prague projekt nadace DrAK "Ruku na prso".
Přizváni byli výtvarníci, kteří tentokrát tvoří tematicky pouze poprsí. Výnos z prodeje děl vystavených na Art Prague bude věnován nadaci na podporu této prevence rakoviny prsu.
Hand on Breast
Within the range of Art Prague, the Montanelli Gallery will present a project of the DrAK Foundation "Hand on Breast". Artists, whose works this time deal with the topic of "bust", were invited to join.
The yield of the sale of the artworks exhibited at Art Prague will be dedicated to the Foundation to support breast cancer prevention.

Pátek 19. června 2009 v 17h / Friday June 19, 2009 at 5pm
Diskusní panel / Discussion panel
"Umění spolupracovat" / Art of Cooperation
Co od sebe navzájem očekávají podniky, umělci a organizátoři kulturních projektů /
What do enterprises, artists and organizers of cultural projects expect from each other

Moderátor / Moderator
Petr Hájek, The Chemistry Gallery
Účastníci / Participants
Radek Špicar, ředitel vnějších vztahů / Head of External Relations Škoda Auto
Lidija Erlebachova, Head Corporate
Communications, Henkel ČR
Marina Votrubová, Private Banker, UniCreditBank
Iva Nesvadbová, ředitelka /Director of ART PRAGUE
Přizvaní umělci / Invited artists
Mánes, spodní sál / Lower Hall, expozice/exhibition of The Chemistry Gallery

Pondělí 22. června 2009 / Monday June 22, 2009
ART PRAGUE NOCTURNO - otevřeno pro veřejnost do 21h / exhibition open for public till 9pm


Pořadatelé veletrhu se těší na Vaši návštěvu.ART PRAGUE – veletrh současného umění / Contemporary Art Fair

Místo konání
Venue

Výstavní síň Mánes, Praha 1, Masarykovo nábř. 250

Tisková konference
Press conference

salónek Mánes
středa 17. 6. 2009 v 11hod.
kompletní info, prohlídka expozic, katalog, pohoštění
Mánes lounge, Wednesday 17 June 2009 at 11 am
Comprehensive information, exhibition tour, catalogue, refreshments

Doba konání
Date
17. 6. 2009 – v 18 hodin slavnostní vernisáž v Mánesu
18. – 23. 6. 09 – otevřeno 10-19h
(22. 6. NOCTURNO do 21 hodin)
17 June 2009 – opening ceremony at 6 pm in Mánes
18 – 23 June 2009 – open 10 am to 7 pm
(22 June NOCTURNO until 9 pm)

Kontaktní osoby
Contacts
Iva Nesvadbová & Doc. Milan Jaroš, akad. mal.,
vedení veletrhu / Direction of ART PRAGUE

Pořadatel
Organizers
Art Prague Centrum, s.r.o. a Art Prague o.s.
Iva Nesvadbová, Doc. Milan Jaroš, akad. mal.
Řetězová 7, 110 00 Praha 1
artprague@artprague.cz
www.artprague.cz
+420 602 277 210
+420 602 391 249- Vstupné Kč 80,-, snížené 40,- Kč.
- Admission fee CZK 80.00, reduced 40.00 CZK.
- Katalog / Catalogue CZK 100,-

Seznam umělců / List of artists
Alexyová-Fígerová Katarína, Anderlová Ivana, Babakova Iveta, Bartnig Horst, Basalyk Edelgard, Beran Zdeněk, Berm Patula, Beuys Joseph, Bláha Václav, Brázda Pavel, Breidenbruch Frank, Briffa Vince, Brichcín Roman, Brožová Blanka, Činčerová Eva, Doutreleau Gerard, Eicke René, Faltus Petr, Feichter Friedrich Sebastian, Fiala Václav, Franciscus Frans, Franta Roman, Galrao Joao, Gemrot Jan, Gerboc Martin, Ghoshal Papia, Gonschior Kuno, Grimmich Igor, Elzmann Joachim, Hendrych Jan, Hoffmeisterová Xénia, Hölderle Roland, Holzer Jenny, Hofschen Edgar, Hunter Paul, Chabera Milan, Chaloupek Jan, Chaudhuri Nandita, Chinellato Daniela, Innocenti Laurence, Jerie Karel, Jiránek Miroslav, Jirků Boris, Jirovec Jan, Jürgens Kai, Jürgens Viola, Knap Jan, Kobayashi Izumi, Kojima Sako, Kokeš Vojtěch, Krajc Martin, Krejbich Daniel, Kretz Gaby, Kroča Antonín, Křivánková Irena, Kubíček Jan, Kučera Zdeněk, Kulhánek Oldřich, Kunc Milan, Le Pruex Pierre, Lhoták Kamil, Lukáč Milan, Lüpertz Markus, Martinec Hynek, Marsden Oliver, Matoušek František, Matoušek Jiří, MICL, Miffek Lukáš, Mikuláš, Moucha Miloslav, Mžyk Josef, Načeradský Jiří, Najbrtová Kamila, Němec Tomáš, Nepraš Karel, Nesázal Michal, Nižňanský Peter, Opie Julian, Oriešková Petra, Orlita Lukáš, Ožibko Michal, Pacovská Květa, Pachl Luděk Pešek, Paik Nam June, Peca Jiří, Pelichovský Ivo, Penck A. R., Perez Denis, Pešta Daniel, Petrbok Jiří, Picasso Pablo, Polke Sigmar, Pospíšil Vladimír, Potthoff Irmagard, Prager Wilfried, Pytlik Andreas, Radke Marek, Radová Šárka, Rinaldi Danielle, Rittstein Michael, Róna Jaroslav, Ronovský František, Rose Rolf, Rosenbach Ulrike, Roučka Pavel, Sieben Volker, Singer Michal, Sládek Antonín, Slavík Otakar, Smejkal Jan, Snow Dash, Sopoušek Milan, Soukupová Pavla, Spěváček Jan, Stahr Christina, Strik Berend, Šafránek Jan, Šárovec Martin, Šarše Michal, Šíma Josef, Šimotová Adriena, Šmíd Pavel, Šnajdr Miroslav st., Šrámková Ivana, Štenclová Ivana, Teichert Kai, Tománek Zdeněk, Trantina Dan, Urbanová Markéta, Urbásek Miloš, Vaďura Petr, Valečka Jaroslav, Větrovský Vladimír, Vigne Rémy, Viková Jindra, Voskuil Jan Maarten, Vyleťal Jan, Warhol Andy, Zalpys Arvydas, Zemánek Bohumil, Zink Marie-Therese, Žáček Josef
Art Traffic
Berend Strik


Brooks Gallery
Christina Stahr


D+ Gallery & AD71
Katarína Alexyová – Fígerová


dvorak sec contemporaryGalerie ARSkontakt
Martin Krajc


Bleibtreu
Nam June Paik


Galerie Caesar
Milan Kunc


Galerie Dolmen
Jiří Načeradský


Galerie eS
Jan Gemrot


Galerie Gambit
Květa Pacovská


Galerie La Femme
Antonín Sládek


Galerie Lenka T.
Izumi Kobayashi ve svém ateliéru


Galerie Litera
Joseph Beuys


Galerie Mathieu
Wilfried Prager


Galerie Millennium
Xénia Hoffmeisterová


Galerie Miro
Kamil Lhoták


Galerie M&K
Ooldřich Kulhánek


Galerie Montanelli
Ulrike Rosenbach


Galerie 5. patro
Jiří Petrbok


Galerie Peron
Jaroslav Róna


GalerieRaumGalerie S.
Pavla Soukupová


Galerie VIA ART
Michal Nesázal


Galerie Vltavín
Michal Singer


EU expanding use
Vince Briffa


Indigo Space
Irena Křivánková


The Chemistry Gallery
Michal Ožibko


Výtvarné centrum Chagall
Antonín Kroča


zahradaKCTýnská
Jan Šafránek